Akcije CGES-a

Crnogorski elektroprenosni sistem je akcionarsko društvo čije se akcije kotiraju na “A”-listi Montenegroberze.

Da bi se mogla kotirati na berzanskom tržištu, pored opštih uslova, kompanija mora ispuniti  određene kriterijume u pogledu veličine kapitala, broja akcionara, finansijskog stanja, primjene Kodeksa korporativnog upravljanja, kao I Međunarodnih računovodstvenih standarda, finansijskih iskaza i dr.

Da bi neka kompanija bila kotirana na “A”-listi Montenegroberze mora ispuniti sljedeće uslove:

  • da je najmanje u dvije  godine od poslednje tri poslovala sa dobitkom;
  • da u potpunosti primjenjuje principe transparentnosti i javnosti poslovanja definisane Kodeksom korporativnog upravljanja;
  • da je najmanji iznos kapitala koji se nalazi u slobodnom prometu 15 odsto od ukupne nominalne vrijednosti kapitala emitenta i
  • da se odnosnom hartijom trgovalo najmanje 50 odsto ukupnih dana trgovanja na berzi u proteklih godinu dana

 

Trenutnu vrijednost akcija i ostale informacije o CGES-u možete pogledati na zvaničnom web sajtu Montenegroberze