Novosti

XIV РЕДОВНA СКУПШТИНA АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД
maj 09, 2023

XIV РЕДОВНA СКУПШТИНA АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

На основу члана 135, 136 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора,  с а з и в а

 

XIV РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

 

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици 08.06.2023. године у хотелу „ХИЛТОН Подгорица“, Булевар Светог Петра Цетињског бр.2, са почетком у  10.00 часова.

За XIV редовну Скупштину акционара, утврђен је следећи

Д н е в н и р е д:

1.   Одлука о усвајању Финансијских исказа Црногорског електропреносног система АД за 2022. годину, са извјештајем ревизора;

2.   Одлука о распоређивању остварене добити Црногорског електропреносног система АД за 2022. годину;

3.   Одлука о усвајанју извјештаја о пословању Црногорског електропренсоног система АД за 2022. годину;

4.   Одлука о избору ревизора Црногорског електропреносног система АД за 2023. годину;

5.   Одлука о доношењу Политике накнада Црногорског електропреносног система АД

6.   Одлука о:

6.1         Разрешењу чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД;

6.2         Избору чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД

Одлуке под тачком 1., 3., 4., 5. и 6.1. дневног реда доносе се већином гласова присутних или заступаних акционара од кворума који чини        најмање  ½ (50%) + 1 од укупног броја акција са правом гласа.

Одлука под тачком 2. дневног реда  доноси се већином од 77% укупног броја свих акција Друштва са правом гласа.

Одлука под тачком 6.2 доноси се по такозваном кумулативном принципу гласања. За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који освоје највећи број гласова од кворума који чини најмање  ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Материјал за XIV редовну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а, Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр.18 (канцеларија бр. 301).

Увид у материјал  за XIV редовну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09 – 15,00 сати, почев од 19.05.2023. године.

Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се достављају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18 – Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштине акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.

Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учествовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачкама која су на дневном  реду прије или у току одржавања сједнице.

Акционари који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: katarina.blagojevic@cges.me, најкасније до 25.05.2023. године. У прилогу мејла потребно је доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 05.06.2023. године на адресу:

Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара – секретару Друштва).

Упис присутних акционара и пуномоћника вршиће се од 09 до 10 часова на дан и у мјесту одржавања ванредне Скупштине акционара.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личних исправа, а пуномоћника путем пуномоћја и личних исправа. Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.

Обавјештење о сазивању  XIV редовне Скупштине акционара, обрасци пуномоћја и гласачких листића, као и упутство о начину гласања електронским путем биће доступни на интернет страници Друштва: www.cges.me.        

                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,

                                                          Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail