Novosti

VII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br 6/2002, Sl. list CG br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45 stav (1) tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva saziva 

 

VII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD


Skupština akcionara će se održati 29.6.2016. godine u Hotelu CITY - konferenciska sala, Podgorica – Crnogorskih serdara br. 5, sa početkom u 12,00 sati, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

 

Za VII redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1.    Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu;

2.    Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu, sa izvještajem revizora;

3.    Odluka o kreditnom zaduženju za finansiranje     izgradnje energetske infrastrukture za projekat Luštica;

4.    Odluka o donošenju Politike naknada  Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

5.    Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu;

6.    Odluka o :

6.1.        Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

6.2.        Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluke pod tač. 1,2,4,5  i 6.1. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tač. 3 dnevnog reda donosi se  većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom  6.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal  za  VII  redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

-          Uprave  Društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

-          Nacinalnog dispečerskog centra, Podgorica,  ul. Moskovska br. 39.

-          Službe održavanja,  Podgorica,  ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal  za  VII redovnu Skupštinu akcionara, počev od 30.05.2016. godine,  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu:  Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se  na tel.br: 020/407-682.

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog  punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju VII  redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me          

                     

Obavještenje.pdf

Glasački listić.pdf

Punomoćje.pdf

REZULTATI GLASANJA.pdf