Novosti

VIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
maj 31, 2017

VIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br 6/2002, Sl. list CG br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45 stav (1) tačka 2) Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva saziva 

 

VIII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD


Skupština akcionara će se održati 29.06. 2017. godine u Hotelu Podgorica –Velika konferenciska sala, Podgorica – Ul. Svetlane Kane Radević,br. 1 sa početkom u 12,00 sati, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za VIII redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1.    Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu, sa izvještajem revizora;

2.    Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu;

3.    Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu;

4.    Odluka o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje energetske infrastrukture za projekat Luštica;

5.    Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2017. godinu;

6.    Odluka o :

6.1.        Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

6.2.        Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluke pod tač. 1,2,4,5 i 6.1. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 4 dnevnog reda donosi se većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 6.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za VIII redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

-          Uprave Društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

-          Nacinalnog dispečerskog centra, Podgorica, ul. Moskovska br. 39.

-          Službe održavanja, Podgorica, ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal za VIII redovnu Skupštinu akcionara, počev od 31.05.2017. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na tel.br: 020/407-682.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju VIII redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me

                     

Obavještenje.pdf

Glasački listić.pdf

Punomoćje.pdf