Novosti

×

Obavještenje

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/679

V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
nov 17, 2017

V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva,  saziva

 

V  VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati  15.12.2017. godine u Hotelu  Podgorica –Velika konferenciska sala, Podgorica – Ul. Svetlane Kane Radević,br. 1  sa početkom u  13,00 sati, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi  jedan sat ranije.

Za V vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i  r e d:

1.    Odluka o :

1.1.       Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

1.2.       Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluka pod tač. 6.1. dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom  6.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za V vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

-          Uprave  Društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

-          Nacinalnog dispečerskog centra, Podgorica,  ul. Moskovska br. 39.

-          Službe održavanja,  Podgorica,  ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal  za  V vanrednu  Skupštinu akcionara, počev od 25.11.2017. godine,  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu:  Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se  na tel.br: 020/407-682.

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog  punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju V vanredne  Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me

 

Obavještenje.pdf

Punomoćje.docx

Image Gallery

{gallery}679{/gallery}