Novosti

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
maj 27, 2018

IX REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a

IX  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati u Podgorici  26. 06. 2018. godine u poslovnim  prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u  13,00 sati.

Za IX redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je  sledeći

D n e v n i  r e d:

1.    Finansijski iskazi Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2017. godinu;

2.    Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2017. godinu;

3.    Izvještaj o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2017. godinu;

4.    Odluka o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje energetske infrastrukture za projekat Luštica;

5.    Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2018. godinu;

6.    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog elektroprenosnog   sistema AD i utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta;

7.    Odluka o :

7.1.        razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

7.2.        izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Materijal  za IX  redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na tel.br: 020/407-604.

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog  punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju IX  redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.

PREDSJEDNICA ODBORA,  

 

                                                                                          Vesna Bracanović, dipl.ecc.

                     

Obavještenje.pdf

Odluke sa IX redovne skupštine akcionara CGES-a