Novosti

VI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
okt 02, 2018

VI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

 

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva,  s a z i v a

 

 

VI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati  31.10.2018. godine u  poslovnim  prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u  09,00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara, koje će početi  jedan sat ranije.

Za VI vanrednu  Skupštinu akcionara, utvrđen je  sledeći

 

D n e v n i  r e d:

 

1.    Odluka o zalaganju imovine CGES-a radi obezbjeđenjakolaterala državi Crnoj Gori za državnu garanciju  koju treba  izdati za pokriće kredita CGES-a sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW).

 

 

Odluka se  donosi većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

 

Materijal  za VI vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

 

Uvid u materijal  za  VI vanrednu  Skupštinu akcionara, počev od 11.10.2018. godine,  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati.

 

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na tel.br: 020/407-604.

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog  punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju VI vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.  

 

PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc.

Obavještenje.pdf

Punomoćje.pdf

Glasački listić.pdf

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI/PROŠIRENJU DNEVNOG REDA VI VANREDNE SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

 

ODLUKE SA VI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a:

Odluka o zalaganju imovine CGES-a.pdf

Odluka o razrješenju revizora CGES-a za 2018.pdf

Odluka o izboru revizora CGES-a za 2018.pdf

Rezultati glasanja.pdf