Novosti

Vesna Bracanović  reizabrana na funkciju predsjednice Odbora direktora CGES-a
jun 25, 2019

Vesna Bracanović reizabrana na funkciju predsjednice Odbora direktora CGES-a

 

Danas je u Podgorici održana deseta redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na kojoj su  akcionari  jednoglasno usvojili Izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu i finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora. 

Što se tiče Odluke o raspoređivanju neto dobiti CGES-a za 2018. godinu, koja iznosi  4,2 miliona EUR, odlučeno je da se doda neraspoređenoj, odnosno  akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina.

Za revizora CGES-a  za 2019. godinu izabran je „Prajsvoterhaus Kupers".  

Akcionari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a. Po­red Vesne Bracanović,  predstavnici države  su: Tamara Ivković,  Zo­ran Mi­lja­nić, kome su obnovljeni mandati  i  Kemal Omerović, novi član u Odboru direktora. Ter­na je ta­ko­đe ime­no­va­la dva pred­stav­ni­ka -  Giovannia Cerchiarinia i  Carla Crea, dosadašnje članove Odbora direktora CGES-a, dok će  Elek­tro­mre­žu Sr­bi­je  i u ovom sazivu pred­sta­vlja­ti Je­le­na Ma­te­jić.

Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora CGES-a. Vesna Bracanović,dipl.ek., reizabrana je na funkciju predsjednice Odbora direktora  CGES-a, dok je zamjenik predsjednika  ovog tijela Giovanni Cerchiarini.

ODLUKE SA X REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a:

Odluke Skupstine od 25.06.2019.pdf

Napomena: Sve odluke su donesene većinom od 90,2184 % ukupnog broja akcija Društva.