Novosti

Održana XI redovna Skupština akcionara
jun 30, 2020

Održana XI redovna Skupština akcionara

 Skupština akcionara CGES-a  je na danas održanoj XI redovnoj sjednici usvojila odluku kojom se neto dobit CGES-a za 2019. godinu, koja iznosi  3,6 miliona EUR, dodaje neraspoređenoj, odnosno  akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina. Akcionari su, takođe, podržali i Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2019. godinu i finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora.

Za revizora CGES-a za 2020. godinu izabran je „Prajsvoterhaus Kupers".

 Skupština akcionara je prihvatila i informacije o procesu sticanja sopstvenih akcija i njihovoj prodaji, kao i o Berzi električne energije.

 Na Skupštini akcionara usvojena je i Informacija o realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije, kojom je konstatovano da je završetkom ovog strateškog projekta, el.energetski sistem Crne Gore postao stabilniji, pouzdaniji i otporniji na velike poremećaje, a istovremeno se poboljšao kvalitet usluge i snabdijevanja potrošača u primorskom i sjevernom dijelu Crne Gore.Takođe, uz povećanje tranzita, značajno se povećava iskorišćenost naše mreže, dok se, kroz veću eksploataciju mreže najvišeg naponskog nivoa, procenat gubitaka u odnosu na količinu prenesene električne energije postepeno smanjuje.

 Akcionari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a. Po­red Vesne Bracanović, predstavnici države  su: Tamara Ivković, Zo­ran Mi­lja­nić, kojima su obnovljeni mandati i Filip Grujić, novi član u Odboru direktora. Ter­na je ta­ko­đe ime­no­va­la dva pred­stav­ni­ka - Giovannia Cerchiarinia, dosadašnjeg člana Odbora direktora i Guido Guida, koji je zamijenio kolegu Carla Crea, dok će Elek­tro­mre­žu Sr­bi­je i u ovom sazivu pred­sta­vlja­ti Je­le­na Ma­te­jić.

 Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora CGES-a. Vesna Bracanović, dipl.ek., reizabrana je na funkciju predsjednice Odbora direktora  CGES-a, dok je zamjenik predsjednika  ovog tijela Giovanni Cerchiarini.