Novosti

Elektroenergetski pokazatelji za jun 2020.
jul 22, 2020

Elektroenergetski pokazatelji za jun 2020.

 

Tokom juna 2020. godine mreža Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) prenijela je ukupno 611,980 GWh električne energije, što je za 17,68% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od toga je direktnim potrošačima (KAP, Toščelik i Željeznička infrastruktura) isporučeno 51,76 GWh, distributivnim potrošačima 167,803 GWh, dok je drugim elektroenergetskim sistemima isporučeno 392,417 GWh.

Kada je u pitanju proizvodnja električne energije u Crnoj Gori, u prenosni sistem je u junu ove godine iz proizvodnih objekata injektirano 155,982 GWh električne energije, od čega je 31,599 GWh, odnosno 20% proizvedeno u hidroelektranama, 13,612 GWh, odnosno 9% je dobijeno iz vjetra, a ostatak je proizveden u termoelektrani.

Služba održavanja CGES-a je u junu, pored tekućeg održavanja, izvršila 4 revizije i jedan remont opreme u trafostanicama, kao i 3 intervencije. Kada su u pitanju dalekovodi, u junu je obavljeno 12 pregleda i 3 remonta na dalekovodima, kao i 2 hitne intervencije. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.

Crnogorski elektroprenosni sistem AD je privredno društvo sa sjedištem u Podgorici, koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost od javnog interesa  - prenos električne energije. Elektroprenosni sistem CGES-a čini 1411 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV, ukupne instalisane snage 3,866 MVA, dok se operativno upravljanje vrši iz organizacionog dijela Nacionalni dispečerski centar, korišćenjem najsavremenijh softverskih alata.

 Infografik jun