Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za avgust 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za avgust 2018. biće održana 11.07.2018.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201808001 (01.-31. Avgust)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

34

32

Mjesecni ATC

200

193

Dnevni ATC

66*

25**

Ukupni ATC

300*

250**

 

 

 

 

 

 

  Napomena: *Na smjeru rs-me u periodu od 06.-31. avgusta dnevni ATC iznosi 91MW.

                     **Na smjeru me-rs u periodu od 06.-15. kao i 28.-31. avgusta dnevni ATC iznosi 0MW, dok je u periodu 16.-27. avgust dnevni ATC 50MW. 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za AVGUST 2018.godine, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

  

Rezultati za avgust 2018