Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2019

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2019. biće održana 23.11.2018.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201900001 (01. Januar -31. Decembar 2019)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

50

50

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

 

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2019.godinu, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati 2019