Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 54/17

Nabavka usluga - čišćenje i održavanje higijene u objektima CGES-a

 

 

 

         POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

      

I   Podaci o naručiocu

 

Naručilac:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

Kontakt osoba:
Vladan Raonić

Adresa:
Bulevar Svetog Petra cetinjskog 18

Poštanski broj:
81000

Grad:
Podgorica

Identifikacioni broj:
02751372

Telefon:
020 414-753

Fax:
020 246-708

Elektronska pošta (e-mail):
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica (web):
www.cges.me

 

II Vrsta postupka

 

- otvoreni postupak.

 

III  Predmet javne nabavke

 

a)      Vrsta predmeta javne nabavke: Usluge

 

b)     Opis predmeta javne nabavke

 

Nabavka usluga – čišćenje i održavanje higijene u objektima CGES-a

 

c)      CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

90920000-2 Usluga higijene objekata

 

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

 

Zaključiće se okvirni sporazum za predmet nabavke u cjelini.

Okvirni sporazum zaključuje se na period od: 48 mjeseci.

Ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma zaključuje se na period od 12 mjeseci.

Okvirni sporazum će se zaključiti sa tri prvorangirana ponuđača.

 

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

1) predmet nabavke;

2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;

3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;

4) ukupna ponuđena cijena i ponuđene pojedinačne cijene za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma;

 

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma: nema.

 

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

 

¨ neposredno na osnovu uslova iz okvirnog sporazuma i ponude dostavljene prije zaklju-čivanja okvirnog sporazuma, bez ponovljenog poziva za dostavljanje ponuda;

 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 

¨ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om 580.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma: kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 145.000,00 €.

                                                                            

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 

ý ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

 

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

 

 

 

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

 

- ne dostavlja se

 

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 

ý liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

ý izjave ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije rukovodilaca u posljednje tri godine;

ý  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom:

Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat ISO 9001 – Usluge čišćenja i održavanja higijene poslovnih prostora

ý  dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:

Ponuđač je u obavezi da dostavi sertifikat ISO 14001 – Usluge čišćenja i održavanja higijene poslovnih prostora

ý izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

 

VIII  Rok važenja ponude

 

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

 IX Garancija ponude

ý da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% ukopne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude.

 

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

 

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, Nikšić, Ribarevine, Herceg Novi, Tivat, Pljevlja, Mojkovac, Bar, Ulcinj, Budva, Berane, Danilovgrad, Kličevo, Kotor, Virpazar, Lastva, Brezna.

 

XI Jezik ponude:

 

ý crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ý najniža ponuđena cijena                                                               broj bodova      100   

 

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

 

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa danom 23.01.2018. godine do 11:30 sati.

                                                                                                                                

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 18, Podgorica

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 23.01.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

Rok za podnošenje ponuda skraćen je na 22 dana iz razloga značaja i urgentnosti predmetne javne nabavke zbog kontinuiranog održavanja higijene u objektima Naručioca, posebno u trafostanicama sa 24-časovnim boravkom posade.

 

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

 

Rok i način plaćanja: u jednakim mjesečnim ratama u roku od 30 dana po ispostavljanju uredne fakture za prethodni mjesec, virmanski uplatom na račun izvršioca.

 

ý  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 

ý garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.