Poziv za nadmetanje broj 5

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.01.2022-31.12.2022.godine.

 

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za sledeće periode:  - 01.01.2022 - 31.12.2022.godine

 

 

POZIV ZA NADMETANJE

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Broj: 5335

Podgorica, 19.05.2020. godine

Na osnovu člana 111, stav 3 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br.5/16)), Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, objavljuje:

P O Z I V br. 5

za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode:

 - 01.01.2022 - 31.12.2022.godine

       I.            Podaci o naručiocu

Naručilac:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

Kontakt osoba:

Željko Adžić, dipl.el.ing.

Biljana Ivanović, dipl.el.ing.

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

Poštanski broj:

81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj: 

02751372

Telefon:

+382 (0) 20 414 709

+382 (0) 20 407 607

Elektronska pošta (e-mail):

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

  

      II.          Predmet nabavke

Predmet nabavke je električna energija za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode:

- 01.01.2022 - 31.12.2022.godine, sa sledećim karakteristikama:

 

Period nabavke

Profil:00–24 MW (band)

Ukupna procjenjena količina na nivou godine (GWh)

01.01.-31.12. 2022

5 MW

43,800

    

III.            Cijena za isporučenu električnu energiju

-          Ponuđač može dostaviti jednu ponudu.

-          Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno

-          Električna energija za predmetni period će biti po tenderski ponuđenoj cijeni. 

 

IV.            Način i mjesto izvršenja kupovine

Isporučilac je obavezan isporučiti cjelokupni naznačeni dijagram snage koji Naručilac dostavlja svakodnevno, u procesu prijave transakcija dan-unaprijed.

Mjesto izvršenja kupovine je unutar elektroenergetskog sistema (ees-a) Crne Gore – internal trade sa oznakom A02, ili na granici – external trade sa oznakom A03 gdje ponuđač obezbjeđuje 100% prekograničnih kapaciteta na crnogorskoj granici.

V.            Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

-          posjeduje licencu za prozvodnju, ili snabdijevanje, ili trgovinu električnom energijom, ili akt nadležnog organa da je učesnik na tržištu električne energije ili berzi električne energije u Evropskoj uniji ili u zemljama potpisnicama Ugovora o osnivanju Energetske zajednice;

-          je isporučio najmanje 60 GWh električne energije u toku 2019. godine;

Dokaz kvalifikacije je važeća licenca ili akt izdat od nadležnog organa, kao i potvrda o isporuci električne energije, ovjerena od strane nadležnog Operatora prenosnog sistema ili Operatora tržišta.

VI.            Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

-          Najniža ponuđena cijena (Eur/MWh);                                                                                  

VII.            Jezik ponude

Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori – srpski, bošnjački, hrvatski.

VIII.            Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude (forma u prilogu I) se predaju radnim danima od 08 do 14 časova, zaključno sa 26.05.2020. godine do 1130 časova, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

Ponuda se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano Ponuda po Pozivu br.5 za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za periode: 

- 01.01.2022 - 31.12.2022.godine

i

  navedeno „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“. Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za nadmetanje.

 

 

IX.            Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda, 26.05.2020.godine u 1200 časova, adresa: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.

X.            Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o obustavljanju postupka nabavke   27.05.2020. godine.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak u slučaju neodgovarajućih ponuda.

 

XI.            Ugovor i garancija

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluka o obustavi postupka nabavke će biti dostavljena ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja.

Nacrt Ugovora o nabavci električne energije je dat u prilogu.

Prilikom dostavljanja ponude ponuđač podnosi Pismo namjere banke o izdavanju garancije ponuđaču, da će u slučaju dodjele ugovora, izdati garanciju u iznosu 50.000,00 € kao garancije za  dobro izvršenje ugovora.

U cilju zaštite od kršenja Ugovora od Isporučioca se zahtijeva Garancija banke u iznosu 50.000,00 € za dobro izvršenje ugovora, koja se dostavlja najkasnije na dan potpisivanja Ugovora. Garancija mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja 30 dana nakon završetka isporuke u naznačenom periodu.

Ugovor o nabavci električne energije će biti potpisan od strane CGES, nakon dostavljanja Garancije banke za dobro izvršenje ugovora, u naznačenom iznosu od 50.000 €

 

XII.            Plaćanje

Plaćanje za preuzetu električnu energiju će se vršiti petnaest dana od dana prijema fakture.

 

Link za preuzimanje kompletne dokumentacije