Vlasnička struktura

Osnovni kapital Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iznosi 155.108 283,12 36 eura, koji je podijeljen na 146.176,876 akcija,čija je nominalna vrijednost 1,0611eura.

Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2016. godine bio je 7.642. Većinski vlasnik CGES-a je država Crna Gora sa 55,00 odsto akcija Društva,dok strateški partner većinskog vlasnika, italijanski operator prenosnog sistema - Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A, posjeduje 22,0889 odsto akcija. Fizička lica na dan 31.12.2016. godine, posjedovala su 7,5563 odsto akcija, fondovi zajedničkog ulaganja 1,6292 odsto, kastodi računi 12,3816 odsto, a pravna lica 1,3440 odsto akcija Društva.

Akcije CGES-a se kotiraju na “A” listi berzanskog tržišta Montenegroberze AD. Isin akcije glasi: MEPRENRA1PG3.

Učešće CGES-a u kapitalu drugih društava

CGES je na dan 31. 12. 2016. godine bio vlasnik 4140 akcija nominalne vrijednosti 51,1292 eura, što čini učešće od 1,5290 odsto   u kapitalu Invest Banke Montenegro AD Podgorica .

Kao jedan od četiri osnivača , CGES posjeduje udio koji iznosi 49.548,31 euro i čini   25,00 odsto kapitala Elektroenergetskog koordinacionog centra doo, sa sjedištem u Beogradu (EKC). EKC je osnovan 1993. godine, u cilju koordinacije rada elektroenergetskih sistema Crne Gore, Srbije i Makedonije, a vremenom je prerastao u referentnu konsultantsku kuću na prostoru Jugoistočne Evrope, istovremeno pružajući permanentnu ekspertsku pomoć CGES-u i ostalim vlasnicima, kako u operativnom radu, tako i na planu strateškog planiranja.

CGES kao  jedan od deset osnivača Koordinacionog aukciskg centara za jugoistočnu Evropu (SEE CAO) sa sjedištem u Podgorici, posjeduje udio koji iznosi 40.000,10 E  što čini 14,28%  osnivačkog uloga ove kompanije. 

Poštujući odluke nadležnih organa ENTSO-E, u nastojanju da se blagovremno pripremi za primjenu standarda regionalne koordinacije sigurnosti rada sistema, CGES je tokom 2015. godine u saradnji sa srpskim i bosanskohercegovačkim operatorima prenosa – EMS i NOS, osnovala Regionalni centar za koordinaciju sigurnosti – SCC d.o.o., (Security Coordination Center) sa sjedištem u Beogradu. Osnivači centra su ravnopravni vlasnici, sa osnivačkim ulogom od po 34.765,00.