Novi sistem za daljiski nadzor i upravljanje (SCADA)

NOVI SISTEM ZA DALJISKI NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA)

Projekat podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA sistema.

Projekat uvođenja novog SCADA sistema se sastoji od dva podprojekta:

  • Novi SCADA sistem - podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA/EMS sistema. Cilj projekta je formiranje nadzorno-upravljačke arhitekture koja će se sastojati od dva paralelna nezavisna centra u glavnoj i back-up konfiguraciji, na dvije fizički odvojene lokacije, Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) i rezervnom dispečerskom centru (RDC).
  • Za podprojekat - Novi SCADA sistem,  Proizvodnja (razvoj), integracija i parametrizacija SCADA/EMS sistema je završena, kao i Pre-FAT i Fabričko testiranje (FAT).Projekat se realizuje u skladu sa Ugovorom potpisanim sa Institutom „Mihailo Pupin“ iz Beograda.

     

  • Opremanje objekata za daljinski nadzor i upravljanje.

Ovaj podprojekat je realizovan u skladu sa Ugovorom potpisanim sa firmom „Eminent“ doo iz Podgorice u cilju formiranja dvije potpuno nezavisne konfiguracije postojećeg i novog SCADA/EMS sistema. U prvoj fazi projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema izvršena je ugradnja novih RTU-ova u 28 objekata, kao prva etapa projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema.


 

Principijelna šema planirane konfiguracije kompletno novog SCADA/EMS sistema prikazana je na slici.

scada

Očekivani benefiti:

·         Poboljšanje sistema za nadzor i upravljanje EES-om Crne Gore u ENTSO-E interkonekciji;

·         Povećanje nivoa sigurnosti i pouzdanosti rada prenosnog sistema Crne Gore u realnom vremenu;

·    Pravovremena identifikacija potencijalnih poremećaja koji mogu ugroziti siguran i stabilan rad EES-a Crne Gore i čitave interkonekcije;

·         Omogućavanje preduzimanja korektivnih mjera za sprečavanje poremećaja u realnom vremenu.

 

Ukupna vrijednos projekta je oko 4,5 miliona eura.

 Planirani završetak ovog projekta je 2019.godina.