Novi sistem za daljiski nadzor i upravljanje (SCADA)

NOVI SISTEM ZA DALJISKI NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA)

Projekat podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA sistema.

Projekat uvođenja novog SCADA sistema se sastoji od dva podprojekta:

  • Novi SCADA sistem - podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA/EMS sistema. Cilj projekta je formiranje nadzorno-upravljačke arhitekture koja će se sastojati od dva paralelna nezavisna centra u glavnoj i back-up konfiguraciji, na dvije fizički odvojene lokacije, Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) i rezervnom dispečerskom centru (RDC).
  • Za podprojekat - Novi SCADA sistem, sprovedena je tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za implementaciju sistema.

    Ugovor je u junu 2016 potpisan sa Institutom Mihailo Pupin iz Beograda.


  • Opremanje objekata za daljinski nadzor i upravljanje.

Ovaj podprojekat je u toku. Ugovor je u oktobru 2015.godine potpisan sa firmom Eminent doo iz Podgorice U cilju formiranja dvije potpuno nezavisne konfiguracije postojećeg i novog SCADA/EMS sistema, Naručilac će u prvoj fazi projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema izvršiti pripremu svih objekata za njihovo povezivanje sa novim sistemom. Priprema objekata koja podrazumijeva ugradnju novih RTU-ova u 28 objekata, kao prva etapa projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema u redudantnoj konfiguraciji na lokacijama NDC i RDC, predviđa izgradnju potpuno novog sistema, nezavisnog od postojećeg. Planirano je da ovaj novi sistem bude u potpunosti baziran na protokolu IEC 60870-5-104, kad je u pitanju komunikacija sa centrima upravljanja. Komunikacija na nivou trafostanice je predviđena protokolom IEC 61850. U testu SCADA platformu koja se nalazi u NDC-u i RDC-u je trenutno uvedeno 17 trafostanica sa novim RTU-ovima.


 

Principijelna šema planirane konfiguracije kompletno novog SCADA/EMS sistema prikazana je na slici.

scada

Očekivani benefiti:

  • Poboljšanje sistema za nadzor i upravljanje EES-om Crne Gore u ENTSO-E interkonekciji;
  • Povećanje nivoa sigurnosti i pouzdanosti rada prenosnog sistema Crne Gore u realnom vremenu;
  • Pravovremena identifikacija potencijalnih poremećaja koji mogu ugroziti siguran i stabilan rad EES-a Crne Gore i čitave interkonekcije;
  • Omogućavanje preduzimanja korektivnih mjera za sprečavanje poremećaja u realnom vremenu.

Ukupna vrijednos projekta je oko 4,5 mil.

Planirani završetak ovog projekta je 2018.