Novi sistem za daljiski nadzor i upravljanje (SCADA)

NOVI SISTEM ZA DALJISKI NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA)

Projekat podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA sistema.

Projekat uvođenja novog SCADA sistema se sastoji od dva podprojekta:

  ·   Novi SCADA sistem - podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA/EMS sistema. Cilj projekta je formiranje nadzorno-upravljačke arhitekture koja će se sastojati od dva paralelna nezavisna centra u glavnoj i back-up konfiguraciji, na dvije fizički odvojene lokacije, Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) i rezervnom dispečerskom centru (RDC). Ovim projektom CGES dobija savremeni sistem za nadzor i upravljanje elektro-energetskim sistemom Crne Gore, kao i kompletan sistem za analizu EES, kako u realnom, tako i u studijskom načinu rada. Takođe, u okviru ovog projekta pušten je u rad tzv. tržišni modul putem kojeg će CGES nabavljati i pružati pomoćne usluge (regulacija, rezerva, ...).

Završena je implementacija projekta i SCADA/EMS sistem je krajem 2019. pušten u probni rad.

IMG_20200128_103337.jpg

  • Opremanje objekata za daljinski nadzor i upravljanje.

Ovaj podprojekat je realizovan u skladu sa Ugovorom potpisanim sa firmom „Eminent“ doo iz Podgorice u cilju formiranja dvije potpuno nezavisne konfiguracije postojećeg i novog SCADA/EMS sistema. U prvoj fazi projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema izvršena je ugradnja novih RTU-ova u 28 objekata, kao prva etapa projekta implementacije novog SCADA/EMS sistema.

scada3.jpg

Očekivani benefiti:

  • Poboljšanje sistema za nadzor i upravljanje EES-om Crne Gore u ENTSO-E interkonekciji;
  • Povećanje nivoa sigurnosti i pouzdanosti rada prenosnog sistema Crne Gore u realnom vremenu;
  • Pravovremena identifikacija potencijalnih poremećaja koji mogu ugroziti siguran i stabilan rad EES-a Crne Gore i čitave interkonekcije;
  • Omogućavanje preduzimanja korektivnih mjera za sprečavanje poremećaja u realnom vremenu.

Ukupna vrijednos projekta je oko 4,5 miliona eura.