O projektu

 

EU logokfwMoE mne logocges logo

 

 

O projektu

 

Trajanje: 2017 - 2024

Budžet: 24.5 miliona € finansiranih od strane Evropske unije kroz Njemačku razvojnu banku - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Državni partneri: Ministarstvo ekonomije ispred Crne Gore kao Korisnika projekta, i CGES kao Agencija za izvršenje projekta

Projekat 'Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori – dio II' je drugi dio većeg projekta pod nazivom “Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori” koji ima za cilj da poveća prekogranične kapacitete razmjene električne energije između Crne Gore i Srbije, domaću razmjenu električne energije, efikasnost elektroenergetskog prenosnog sistema u Crnoj Gori smanjenjem tehničkih gubitaka u prenosu električne energije, kao i podizanje pouzdanosti snadbjevanja smanjenjem prosječnih sati bez napajanja, na godišnjem nivou, u trafostanicama koje pripadaju zapadnom dijelu primorja Crne Gore.

 

Dio II ovog projekta podijeljen je u četiri komponente:

K1: Zamjena visokonaponske i druge opreme u nekoliko visokonaponskih (VN) trafostanica.

K2: Rekonstrukcija sistema upravljačke i zaštitne opreme, te integracija nekoliko visokonaponskih trafostanica u SCADA sistem.

K3: Zamjena postojećeg 220kV dalekovoda sa novim 400kV dalekovodom od trafostanice Pljevlja 2 do granice sa Srbijom i proširenje postojećeg 400kV razvodnog postrojenja u trafostanici Pljevlja 2.

K4: Priključenje TS 110/35 kV Brezna i pripadajućih dalekovoda na prenosnu mrežu.

 

Šta je do sada urađeno 

icon

Potpisivanje Ugovora o finansiranju između KfW-a, Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a

Jul 2016

icon

Potpisivanje posebnog ugovora između KfW-a i CGES-a

Maj 2017

icon

Potpisivanje ugovora o raspodjeli ugovornih obaveza između Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a

Avgust 2017

icon

Potpisivanje Ugovora o pružanju konsultantskih usluga između firme Lahmeyer International GmbH u konzorcijumu sa South East Europe Consultants d.o.o. i CGES-a

Oktobar 2017

icon

CGES objavljuje Poziv za pretkvalifikaciju ponuđača/izvođača radova radi nabavke radova i roba potrebnih za realizaciju projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) - Sekcija Crna Gora, II dio" - (komponente 1 i 2)

Maj 2018

icon

Završen tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg izvođača (LOT 1 – Komponenta 1 i 2)

Mart 2019

icon

CGES dodjeljuje Ugovor za nabavku robe i radova– LOT 1 (Rekonstrukcija prenosnih trafostanica)

Jul 2019

icon

CGES potpisuje Ugovor o otkupu infrastrukture za priključenje VE „ Krnovo“ na prenosnu elektroenergetsku mrežu Crne Gore

Septembar 2019

icon

Počinju radovi na zamjeni opreme u trafostanicama (LOT 1 – Komponenta 1 i 2)

Februar 2020

icon

Završeni radovi i izdati sertifikati o preuzimanju (eng. TOC) na zamjeni opreme u trafostanicama (LOT 1 – Komponenta 1 i 2)

Februar 2023

 

OBIM RADOVA

 

 

 • TS Bar

  • Zamjena ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Berane

  • Parcijalna zamjena primarne opreme i ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Budva

  • Kompletna zamjena primarne opreme i ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Cetinje

  • Zamjena jednog visokonaponskog prekidača i svih ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Herceg Novi

  • Zamjena jednog visokonaponskog prekidača i svih ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Mojkovac

  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
 • TS Nikšić

  • Zamjena četri visokonaponska prekidača u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
 • TS Pljevlja 1

  • Zamjena svih ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnompostrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Pljevlja 2

  • Kompletna zamjena 220kV primarne opreme u uviskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju i parcijalna zamjena 400kV i 110kV primarne opreme.
  • Ugradnja novih mjernih ormana novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja u relejnim kućicama.
 • TS Podgorica 1

  • Unapređenje-nadogradnja lokalnog SCADA sistema na najnovijuverziju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne 220kV 110kV i 35kV upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
  • Izgradnja devet relejnih kućica sa pripadajućim kablovskim kanalima u 220kV i 110kV razvodnim postrojenjima i ugradnja nove 220kV i 110kV upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Izgradnja prilaznih puteva u 110kV razvodnom postrojenju.
 • TS Podgorica 2

  • Kompletna zamjena primarne visokonaponske opreme u 110kV razvodnom postrojenju.
  • Isporuka novih mjernih ormana za 400kV i 110kV relejne kućice.
 • TS Podgorica 3

  • Parcijalna zamjena primarne viskonaponske opreme u 110 kV razvodnom postrojenju.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Ribarevine

  • Parcijalna zamjena primarne viskonaponske opreme u 110 kV razvodnom postrojenju..
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih mjernih ormana u 400kV relejnim kućicama.
 • TS Tivat

  • Zamjena jednog visokonaponskog prekidača i svih ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Ulcinj

  • Zamjena jednog visokonaponskog prekidača i svih ormana polja u viskonaponskom (VN) razvodnom postrojenju.
  • Zamjena unapređenje(digitalizacija) i integracija u lokalni SCADA sistem cjelokupne viskonaponskog i srednjenaponskog (SN) upravljačkog i zašitnog sistema opreme.
  • Ugradnja novih ormana naizmjeničnog (AC) i jednosmjernog (DC) napajanja.
 • TS Brezna

   

  • Priključenje 110/35 kV TS Brezna i pripadajućih dalekovoda na prenosnu mrežu. 
 • Dalekovod Pljevlja - Bajina Bašta

   

  • Demontaža postojećeg 220kV dalekovoda i izgradnja dvostrukog 400 kV dalekovoda dužine oko 16km od trafostanice Pljevlja 2 do crnogorske granice u pravcu Bajine Bašte - Srbija.
  • Rekonstrukcija postojećeg 400 kV dalekovodnog polja A6 za priključenje novog 400kV dalekovoda Pljevlja 2 - Bajina Bašta
 • TS Bar
 • TS Berane
 • TS Budva
 • TS Cetinje
 • TS Herceg Novi
 • TS Mojkovac
 • TS Nikšić
 • TS Pljevlja 1
 • TS Pljevlja 2
 • TS Podgorica 1
 • TS Podgorica 2
 • TS Podgorica 3
 • TS Ribarevine
 • TS Tivat
 • TS Ulcinj
 • TS Brezna
 • Dalekovod Pljevlja - Bajina Bašta
 • Trafostanice - Obim radovaTrafostanicaDalekovodPljevlja - Bajina Bašta
  Kliknite na ikonice za više detalja

   

   

   

  Šta je Western Balkans Investment Framework

  Western Balkans Investment Framework (WBIF) je finansijski instrument osnovan u decembru 2009. od strane Evropske komisije, u saradnji sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), bilateralnim donorima i zemaljama Zapadnog Balkana, sa ciljem finansiranja strateških investicionih projekata u tim zemljama. Oblasti kvalifikovane za finansiranje uključuju razvoj infrastrukture u okviru sektora zaštite životne sredine, energetike, saobraćaja i društvenog sektora, kao i razvoj privatnog sektora.

  WBIF u Crnoj Gori: https://www.wbif.eu/wbif-projects

   

   

  Linkovi

  Ministarstvo ekonomije Crne Gore

  Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

   

   

  Odricanje od odgovornosti

  Ova veb stranica je izrađena i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost CGES-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

  PODIJELITE