Rezultati i efekti

KLJUČNI EFEKTI

Uspješna realizacija projekta će

  • Doprinijeti daljem razvoju energetskog sektora Crne Gore
  • Olakšati uključivanje države u regionalno tržište električne energije
  • Doprinijeti sveukupnom održivom razvoju Crne Gore
  • Olakšati priključenje obnovljivih izvora energije i pomoći iskorištavanju postojećeg potencijala obnovljivih izvora energije

 

POSEBNI EFEKTI

  • Podizanje kapaciteta prenosnog sistema u Crnoj Gori i prenosnih kapaciteta ka susjednim zemljama.
  • Poboljšanje efikasnosti i pouzdanosti regionalnog prenosnog sistema.
  • Podizanje sigurnosti i kvaliteta napajanja.