Novosti

XI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
nov 11, 2022

XI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Na osnovu člana 135, 136, 149, 151 i 161, Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 65/20) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a

XI  VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati u Podgorici 12.12.2022. godine u hotelu „Hilton Podgorica“, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 2, sa početkom u  10,00 sati.

Za  vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i  r e d:

1.    Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

2.    Odluka o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluka pod tačkom 1. dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom  2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za XI vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 (kancelarija br. 301).

Uvid u materijal  za  XI vanrednu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09 – 15,00 sati, počev od 22.11.2022. godine.

Akcionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini, mogu glasati unaprijed putem glasačkih listića, koji se dostavljaju na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Akcionari sa sjedištem/prebivalištem van teritorije Crne Gore, mogu elektronskim putem učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati o tačkama koje su na dnevnom  redu prije ili u toku održavanja sjednice.

Akcionari koji namjeravaju da u radu Skupštine akcionara učestvuju elektronskim putem će sa svoje zvanične mail adrese obavijestiti o tome Društvo na sledeću mail adresu: admin.odbora@cges.me, najkasnije do 02.12.2022. godine. U prilogu mejla potrebno je dostaviti kopiju punomoćja i ličnih isprava radi identifikacije akcionara/punomoćnika.

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do 05.12.2022. godine na adresu:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara – sekretaru Društva).

Upis prisutnih akcionara i punomoćnika vršiće se od 09 do 10h na dan i mjesto održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Obavještenje o sazivanju XI  vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića, kao i uputstvo o načinu glasanja elektronskim putem biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.       

            PREDSJEDNIK ODBORA,

                                                           Mijat Mirković, dipl.el.inž s.r

CGES - Animacija

YouTube thumbnail