Novosti

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a
dec 01, 2018

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora  Društva,  s a z i v a

 

 

VII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati  31.12.2018. godine u  poslovnim  prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u  09,00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara, koje će početi  jedan sat ranije.

Za VII vanrednu  Skupštinu akcionara, utvrđen je  sledeći

D n e v n i  r e d:

 

1.    Predlog odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti, akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

2.    Predlog odluke o odobrenju otkupa akcija od akcionara koji su glasali protiv odluke o zalaganju imovine CGES-a /nesaglasnih akcionara/.

 

Odluka pod tačkom  1 dnevnog reda donosi se  većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluke pod tačkom 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva.

Materijal  za VII vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

 

Uvid u materijal  za  VII vanrednu  Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati, počev od 11.12.2018. godine.

 

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na telefonbroj: 020/407-604.

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod osnovnog suda ili notara). 

Obavještenje o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.  

 

PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc.

 

 

PREDLOG ODLUKA KOJE ĆE SE RAZMATRATI NA SKUPŠTINI AKCIONARA

 

O D L U K A

o isplati dividende akcionarima iz neraspoređene dobiti

 

1.   Neraspoređena dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iz prethodnih godina na dan 31.12.2017.godine, iznosi 28.712.518,66 eura.

2.   Dio neraspoređene dobiti iz tačke 1 ove odluke u bruto iznosu od 16.249.795,09 eura isplatiti kao dividendu akcionarima Društva.

3.   Dividenda će biti isplaćena u novcu.

4.   Bruto vrijednost dividende po jednoj akciji iznosi 0,111165292 eura, a neto vrijednost, nakon odbitka poreza na dobit, po jednoj akciji iznosi 0,101160416 eura.

5.   Za realizaciju ove odluke zaduženi su izvršni direktor, Sektor za ekonomske poslove i Sektor za finansijske poslove, planiranje i odnos sa investitorima.

6.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

__________________________________________________________________________________

O D L U K A

o odobrenju otkupa akcija nesaglasnih akcionara

 

1.   Odobrava se Crnogorskom elektroprenosnom sistema AD da otkupi akcije nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv donošenja odluke o zalaganju imovine CGES-a na VI vanrednoj Skupštini akcionara, koja je održana 31 oktobra 2018.godine, a koji su ispunili sve prethodne uslove za otkup akcija propisane članom 32a Zakona o privrednim društvima.

2.   Otkup akcija izvršiće se kada i ako se za njihov otkup steknu uslovi, odnosno nakon što se okončaju svi postupci za utvrđivanje postojanja eventualnih tržišnih  zloupotreba, kao i svi drugi potencijalni postupci pred nadležnim organima.

3.   Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor  da preduzme sve potrebne radnje na realizaciji ove odluke.

4.   Ova odluke stupa na snagu danom donošenja.

__________________________________________________________________________________

 

glasački listić.pdf

punomoćje.doc

 

ODLUKE SA VII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a.pdf

Rezultati glasanja.pdf

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail