Novosti

X  REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
maj 27, 2019

X REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora,  s a z i v a

 

X  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

 

Skupština akcionara će se održati u Podgorici  25.06. 2019. godine u poslovnim  prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u  9,00 sati.

Za X redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je  sledeći

D n e v n i  r e d:

 

1.   Finansijski iskazi Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2018. godinu;

2.   Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2018. godinu;

3.   Izvještaj o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2018. godinu;

4.   Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2019. godinu;

5.   Odluka o :

5.1.      razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

5.2.      izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

 

Odluke pod tač. 1,2,3,4  i 5.1. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih  akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom  5.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

 

Materijal  za X  redovnu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18 i Moskovska br. 39.

Uvid u materijal  za  X redovnu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati, počev od 27.05.2019. godine.

 

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara).

 

Identifikacija akcionara na Skupštini  vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod osnovnog suda ili notara). 

Obavještenje o sazivanju X  redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića  biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.  

 

                              PREDSJEDNICA ODBORA,

                                                                                   Vesna Bracanović, dipl.ecc.

 

 

ODLUKE SA X REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a:

Odluke Skupstine od 25.06.2019.pdf

Napomena: Sve odluke su donesene većinom od 90,2184 % ukupnog broja akcija Društva.