Novosti

POTPISANI NOVI SPORAZUMI O RADU PRENOSNOG SISTEMA SA SVIM SUSJEDNIM         OPERATORIMA
jun 18, 2021

POTPISANI NOVI SPORAZUMI O RADU PRENOSNOG SISTEMA SA SVIM SUSJEDNIM OPERATORIMA

 

Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E), koordinira aktivnostima operatora prenosnih sistema u zemljama članicama, čiji je cilj obezbjeđenje sigurnosti rada međusobno povezanog elektroenergetskog sistema. Kako bi se na najbolji mogući način iskoristile pogodnosti koje nudi rad u interkonekciji, neophodna je bliska saradnja kompanija članica. Štaviše, snažno povezivanje sinhrono povezanog elektroenergetskog sistema, zahtijeva zajedničko razumijevanje tehničkih i organizacionih procesa i procedura u smislu upravljanja mrežom i rada sistema.

CGES je potpisivanjem novih Sporazuma o radu prenosnog sistema sa svim OPS-ima sa kojima se graniči (EMS - Srbija, NOSBiH- Bosna i Hercegovina, Terna – Italija, OST – Albanija  i KOSTT - Kosovo), obezbijedio usaglašenost sa odgovarajućim standardima ENTSO-E i definisao niz važnih pitanja, čime su poboljšani uslovi za funkcionisanje sistema u interkonekciji i unaprijeđena operativna sigurnost.

Sadržaj i forma Sporazuma o radu prenosnog sistema su propisani Okvirnim sporazumom o radu u interkonekciji (Synchronous Area Framework Agreement – SAFA). Potpisivanjem SAFA sporazuma, zajedno sa drugim OPS-ima iz sinhrone zone Kontinentalna Evropa, CGES se obavezao na poštovanje standarda koje propisuju ENTSO-e kodovi. Ti standardi, pored razmjene svih potrebnih podataka o sistemima, podešenjima opreme i zaštitnih uređaja, relevantnim poremećajima, podrazumijevaju harmonizaciju sljedećih pitanja između susjednih operatora prenosnih sistema:

·       Način regulacije napona i upravljanja tokovima reaktivne snage;

·       Način koordinacije i planiranja isključenja i koordinacije izvođenja radova na elementima Sistema;

·       Način proračuna prekograničnih prenosnih kapaciteta;

·       Način restauracije sistema nakon poremećaja i upravljanje frekvencijom pri poremećajima i

·       Način razmjene podataka u realnom vremenu i zajedničku obuku operativnog osoblja.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail