Novosti

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-A
jun 28, 2021

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-A

 

Danas je u Podgorici održana 12. redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, na čijem su se dnevnom redu našla najznačajnija pitanja iz rada ove kompanije.Jednoglasnom odlukom akcionara usvojeni su finansijski iskazi Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2020. godinu, sa izvještajem revizora, kao i Izvještaj o poslovanju CGES-a za proteklu godinu. Na isti način, akcionari su potvrdili odluku o donošenju Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, kao i Poslovnika o radu Skupštine akcionara ove el.energetske kompanije.Takođe, jednoglasnom odlukom akcionara izabran je „Prajsvoterhaus Kupers" za revizora CGES-a za 2021. godinu.   

Na današnjoj Skupštini akcionara, shodno Zakonu o privrednim društvima, a po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršeno je razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije. Za članove Odbora direktora izabrani su: Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., Predrag Mijajlović, dipl.inž.el., Orhan Šahmanović, dipl. pravnikDušan Kljajić, BSc primijenjenog računarstva. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“u Odboru CGES-a zastupaće Jelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A       Giovanni  Cerchiarinii Guido Guida.

Istog dana održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika Odbora direktora u narednom mandatu obavlja Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., dok je ulogu zamjenika potpredsjednika dobio Giovanni  Cerchiarini.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail