Elektroprenos

Crnogorski elektroprenosni sistem

Elektroprenos je organizacioni dio CGES-a u čijoj nadležnosti je održavanje, razvoj i eksploatacija elemenata elektroprenosnog sistema koga čine 1416 km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV. Stvaranjem uslova za kvalitetno funkcionisanje dalekovoda i trafostanica, Elektroprenos stvara preduslove na putu realizacije osnovne djelatnosti CGES-a, tj. obezbjeđuje da se  električna energija iz proizvodnih izvora prenese do potrošača.

elektroprenos

Održavanje dalekovoda i trafostanica u funkcionalnom i pouzdanom stanju,  kao i upravljanje opreme u trafostanicama omogućeno je sinhronizovanim radom tehničkih službi Elektroprenosa. Služba održavanja realizuje preventivno i interventno održavanje dalekovoda i  visokonaponske opreme u trafostanicama, dok je Služba zaštite i ispitivanja zadužena je za ispitivanje visokonaponske opreme i održavanje sistema relejne zaštite, koji služi za pravovremenu detekciju i otklanjanje kvarova u sistemu, čime se održava njegova stabilnost, ali i produžava životni vijek opreme i čuvaju ljudski životi. Služba eksploatacije manipuliše opremom u trafostanicama, dok su sve tehničke službe uključene i u investicione aktivnosti CGES-a. Obavljanje navedenih aktivnosti se realizuje sopstvenim resursima, zahvaljujući stručnom i kvalitetnom kadru, kao i savremenoj opremi koju posjeduje naša kompanija.