Novosti

PRAVILA ZA ALOKACIJU PREKOGRANIČNIH KAPACITETA
nov 14, 2019

PRAVILA ZA ALOKACIJU PREKOGRANIČNIH KAPACITETA

 

U skladu sa Zakonom o prekograničnoj razmjeni električne energije i gasa, obaveza Crnogorskog elektroprenosnog sistema kao operatora je da uspostavlja regionalnu saradnju u okviru ENTSO-E i promoviše operativne dogovore na regionalnom nivou u cilju koordinisane dodjele prekograničnih kapaciteta pod jednakim uslovima na tržišnim principima. Način i postupci dodjele raspoloživih prenosnih kapaciteta na intekonektivnoj vezi Crne Gore i Italije definišu se pravilima za alokaciju prekograničnih kapaciteta. Predmetna pravila, shodno Odluci Odbora direktora CGES-a od 07.11.2019.godine, odobrila je Regulatorna agencija za energetiku na sjednici održanoj 14.11.2019. godine. Link na kojem se nalaze pravila: link